About the Journal

ระบบติดตามวิทยานิพนธ์จัดทำขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย